↑TOP
此品牌所有產品都已下市

已下市產品

Fujitsu F905i
雙向旋轉 IPS 超靚螢幕
已下市
Fujitsu DoCoMo F906i
日本水貨,雙旋 3.2 吋螢幕
已下市
Fujitsu DoCoMo F905i
日本水貨,雙旋 IPS 螢幕
已下市
Fujitsu DoCoMo F-08A
日本水貨,超美防水照相
已下市
Fujitsu DoCoMo F-03A
日本水貨,滑蓋好觸控
已下市
Fujitsu DoCoMo F-01C
1320 萬畫素,防水自拍機
已下市
Fujitsu DoCoMo F-01B
1220 萬畫素 防水防塵
已下市
Fujitsu DoCoMo F-01A
日本水貨,防水自拍機
已下市